Branschstandard för hantering av elfordon

Branschstandard för hantering av elfordon
I den omställning som omvärlden och inte minst Sverige är mitt uppe i så debatteras det flitigt om elbilar och hur transformeringen från en fossildriven till en elektrifierad fordonsflotta ska ske på kortast möjliga tid. Det som ofta kommer på efterkälken när ny teknik introduceras är eftermarknaden. Krockade bilar med klämda kablar och tillknycklade batterier är skräckscenariot men även enklare servicearbeten kommer att kräva kunskap inom elsäkerhet. Eftermarknaden har idag ett stort kunskapsgap att fylla och det är viktigt att alla aktörer hjälps åt, inte minst med tanke på den elektriska risken som tillkommer mot traditionella framdriftstekniker.

MRF har i ett tidigt skede identifierat behovet av ett branschgemensamt förhållandesätt kring säkerheten när verkstäder, bärgare, bildemonterade och räddningspersonal hanterar dessa fordon. Som initiativtagare till den branschstandard för hanteringen av elfordon som håller just nu på att utformas tillsammans med Bil Sweden och SFVF, ser MRF positivt till att projektet inom en snar framtid kommer att ge resultat.

Tanken med standarden är att hitta en nivå där verkstäderna, importörerna, biltillverkarna samt berörda myndigheter kan komma överens och definiera vad som ska gälla på svensk marknad.
En gemensam bild för nödvändiga kompetenser i olika led för att alla skall känna trygghet och glädje med att äga, köra och hantera en elbil.

Vad händer framåt?
Men är då elbilar framtiden kan man fråga sig. Just nu är det en mängd faktorer som pekar i olika riktningar hur fort en omställning kommer att ske. Vi har en mängd olika el-bilsalternativ som både ligger i utvecklingen och som löpande lanseras från alla fabriker. Om Corona inte igen sätter käppar i hjulen när det gäller produktionen, är att en uppskattning att det 2021 kommer att finnas ett 150 tal olika eldriftsvarianter på den svenska marknaden. Här pratar vi om alla varianter från hel-el till olika former av hybrider.

Vad gör politiken?
Men det är i detta som det lite motsägelsefulla kommer i denna omställning, att vi från regeringens sida ser att man lämnar hybriderna och tar bort olika former av incitament. Till detta stramar man också åt avgifter och skatter för tjänstebilar som normalt sett är en viktig faktor för en snabb omställning till ny teknik som el och säkerhet. Man aviserar att det kommer att komma någon form av ny beskattning på elbilar, försämringar av reseavdrag e t c. Kort sagt i vissa sammanhang är besluten kontraproduktiva.

Glädjande i sammanhanget är att regeringen aviserar satsningar på att investeringar i elvägar som skall göras av Trafikverket. Det öppnar upp möjligheter för såväl tung- som personbilstrafik att få korridorer med ladd- och driftmöjligheter samtidigt som vi nog kan se i förlängningen även olika former av autonom drift. Men inte bara Trafikverket oroar sig för elförsörjningen till nödvändiga projekt och regioner. Förutsättningarna för framtida strömkapacitet och fördelning i landet är också en del i omställningen som kommer att ta många år.

Därför är det så viktigt att innan vi har fungerande laddinfrastruktur i såväl stad som längs huvudstråk att vi fortsätter använda teknik som laddhybrider. Vi behöver nyttja alla möjligheter till den omställning som behövs för att nå transportsektorns mål 2030.

Vi behöver från regeringen få en sammanhållen långsiktig plan för omställningen. Vi i branschen kommer se till att det finns alternativ som kan köras och underhållas som möter upp för en hållbar mobilitet. Ett så viktigt ämne att få diskutera på eComExpo är att bilarna faktiskt är en del av lösningen för framtidens hela hållbara Sverige.

Henrik Idermark, Elfordonsavsvarig MRF
Tommy Letzén, VD MRF